สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

-ข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนเมษายน 2561) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2)

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2) ครั้งที 1 ห้วงเดือนเมษายน 2561

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 (ห้วงเดือนเมษายน 2561) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561) (ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4) ครั้งที่ 2 ห้วงเดือน ตุลาคม 2561 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

   ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ส่วนที่ 2

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน 

  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง     วันที่ 30 กันยายน 2561

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เฉพาะปีงบประมาณ 2561) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่นำมาปฏิบัติประจำปี 2561

      ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- งบรับ - จ่าย ประจำปี 2561

 ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปี 2561

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปี 2561

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 

-  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

    ประกาศราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

-  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

-  แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

- แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

-รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

- แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ   

view