สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

1.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบึงแก หมู่ที่ 2

2.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7

3.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5

4.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายหนองถ่ม-หนองขอน บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3

5.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : ก่อสร้างสะพานบ๊อกคอนเวิสท์ (Box Culvert) ข้ามคลองดินทาง (บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5)

6.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบุญเหลือ  พรมจรรย์ - ขัวน้อย บ้านบึงแก หมู่ที่ 1

7.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากตลาด หมู่ที่ 10  - บ้านนางเพ็ง  พรไพบูลย์

8.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายคำดี น้ำใส - แยกบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7

9. การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายเส็ง นิลกิจ - บ้านนายบุญจันทร์ ต้นวังหิน

10.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ตสล.จากบ้านนางสา นิลกิจ - บ้านนายผัน  ใจมั่น

11.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : ขยายผิวจราจร จากตลาดสดบ้านบูรพา - บ้านบึงแก หมู่ที่ 9

12.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : ขยายผิวจราจร ถนน คสล.จากโรงสี - ร้านสหกรณ์บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7

13.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : วางท่อระบายน้ำจากคลองส่งน้ำ อบต.-หนองหง่อย บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 10

14. การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ : วางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายสมชัย ชาทอง - บ้านนายสำอางค์ ต่องภูธร บ้านบึงแก หมู่ที่ 2

view