สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

    
  จ่าเอกธนัชกฤศ  ต้นทัพไทย

    หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บึงแก

-ว่าง-

 


นักจัดการงานทั่วไป     นางสุภาพ    ศรีธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


    นางสาวบุญวาส บุตศรี

      เจ้าพนักงานธุรการ

     

 
-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

   น.ส.เสาวนีย์    พาหุพันธ์
      นักทรัพยากรบุคคล   น.ส.วิริยา    กรแก้ว

  ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

นายณัฐสุพล  เทียมวงค์

คนงานทั่วไป

นายภูมิวิทย์  เลิศล้ำ

พนักงานขับรถยนต์


      นางโสภาพร   สุขพันธ์
            นักการภารโรง

-ว่าง-

คนสวน

       นายวุทธิชัย  สมจิตต์

พนักงานขับรถยนต์

view