สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศราคากลาง อบต.บึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบูรพา

2.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านบึงแก - บ้านดงจงอาง หมู่ 7 - หมู่ที่ 5 บ้านชัยชนะ-บ้านดงจงอาง

3.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อ โครงการ:จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เรือจักรยานน้ำ

4.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ปรับปรุงอาคารโรงครัว อบต.บึงแก

5.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บึงแก

6.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.บึงแก

7.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงตลาดสด บ้านบูรพา หมู่ที่ 6

8.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560

9.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4

10.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7

11.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบึงแก หมู่ที่ 2

12.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:จัดซื้้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

13.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านบึงแกหมู่ที่ 9 (สายนานายวิทยา ทาบทอง-นานางบุญสวย หนันธิสิงห์)

14.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบูรพา หมู่ที่ 6

15.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางเรียน พิมพ์ขาว-ศาลาประชาคม)

16.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบอนหมู่ที่8(สายบ้านนางราตรี เยาวราช-บ้านนายเดชา เพ็ญเนตร)

17.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ปรับปรุงถนนินลงหินคลุก บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4 -บ้านไผ่

18.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงแก-บ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่

19.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านดงจงอาง หมู่ที่ 10-บ้านโพธิ์ศรี

20.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงจงอาง หมู่ที่ 11 ( สายสามแยกบ้านชัยชนะ สมสืบ -  สามแยกบ้านนายสมาน พิมพ์ขาว)  

21.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. บ้านบึงแก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสิงห์คำ บุญหนา- สามแยกศาลาริมทาง)

22.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:วางท่อระบายน้ำ คศล. บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 

23.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคก บ้านบึงแก หมู่ที่ 2

24.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:พัฒนาระบบประปา บ้านบึงแก หมู่ที่ 1

25.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ณ หนองฮี บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4

26.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:วางท่อระบายน้ำ สายจากบ้านนางบุญเรือง สารจันทร์ - บ้านนางสังวาล จันทร์สมัคร บ้านบูรพา หมู่ที่ 6

27.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองพุก บ้านบูรพา หมู่ที่ 6

28.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางพัชรา สมนึก - คลองส่งน้ำ บ้านงจงอาง หมู่ที่ 11 

29.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ยส 2015-บ้านดงจงอาง (สี่แยกดอนปู่ตา)

30.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ:ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยก ยส 2015-บ้านดงจงอาง (หน้าโรงเรียน)

31.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบูรพา หมู่ 6-บ้านบอน หมู่ 8

32.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงแก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางนคร อินนุพัฒน์ - บ้านนางอุไร พงษ์แสน)

33.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 2) สายบ้านชัยชนะ - นานายเหล็ก บุญพร

34.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายพรชัย - บ้านนางทอง  คำอาจ หมู่ที่ 3 บ้านยางน้อย

35.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิลัย ฉลาดแย้ม-บ้านนายทองขาว เจริญราษฎ์ บ้านยางน้อย     หมู่ที่ 3

36.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัด-รพ.สต.บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7

37.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคก บ้านบึงแก หมู่ที่ 2

38.การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการ:ขุดเจาะบ่อบาดาลในระบบประปา บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 11 

view