สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 ราคากลางงานโครงการ ประจำปี 2559 

โครงการ  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านยางเครือ หมู่ 4

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก หมู่ 2 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงจงอาง หมู่ 5

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำงานส่วนโยธาและหน่วยกู้ชืพ อบต.บึงแก
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่8
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที5 บ้านดงจงอาง
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. บึงแก
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 11

การเเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงจงอาง หมูที่ 11(สายบ้านนาย

บุคดี นิลกิจ-นายชีพ อาจยัง)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายแยก ยส.2015- ถึงบ้านดงจงอาง (หน้าวัดอุทยา

ราม-ดอนปู่ตา บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.บึงแ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงแก หมู่ที่ 9

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ 8

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 10

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเรียง-บ้านนายบุญช่วย)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบูรพา  หมู่ที่่ 6 (หน้าบ้านนางหนูจันทร์ - บ้านนายสมบูรณ์ กรแก้ว)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านดงจงอาง หมู่ที่ 11 - ร่องพอก

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ลานชุมชน บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 ต.บึงแก)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก

การเปิดเผยราคากลาง:โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.บึงแก

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านดงจงอาง หมู่ที่ 10 - บ้านเหมือดขาว

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านบอน - แยกโนนไผ่ (หลังคลองส่งน้ำ)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายแยกโนนสังข์ บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแก-บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการวางท่อระบายน้ำรอบบึงคก พร้อมขยายไหล่ทางจาก อบต.บึงแก-โรงปุ๋ยบ้านบึงแก หมู่ที่ 2

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางเครือ หมู่ที่ 4 (บ้านนางสำลี กลมเกลี้ยง-บ้านนายช่วย บุตนิตย์)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายใบ พิชัย-หน้าวัดบ้านชัยชนะ)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายแยก ยส 2015-บ้านดงจงอาง (ช่วงแยก รพ.สต.บ้านดงจงอาง-บ้านนายแรมจันทร์ หมู่ที่ 5)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบูรพา หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบูรพา หมู่ที่ 6 (เงินสะสม)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โนนสังข์ บ้านบึงแก หมู่ที่ 1

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 (สายหน้าบ้านนายคำ ศิรินาม - ร้านค้าชุมชน)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านงจงอาง หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายชีพ อาจยัง - บ้านนางจำปี พิมพ์ขาว)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบึงแก

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนด โครงการก่อสร้างรงระบบประปา หมู่ที่ 2 , 9

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล.

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารสำนักงานกองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบูรพา

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านบึงแก - บ้านดงจงอาง หมู่ 7 - หมู่ที่ 5 บ้านชัยชนะ-บ้านดงจงอาง

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5 (สายหน้าโรงเรียนบ้านดงจงอาง-คลองส่งน้ำ อบต.)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านยางน้อย หมู่ที่ 3(สายแยกคอกวัว-นานายอาทิตย์ ทาบทอง)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช.กำหนด :โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงจงอาง หมูที่ 10     (สายบ้านนางเพ็ง  พรไพบูลย์)

view