สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านยางเครือ  หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.(สถ.ศพด.1)ในเรื่องกำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5 , 10 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 7 โครงการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบึงแก บ้านบึงแก หมู่ที่ 2

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบึงแก

ประกาศ : ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและเสื่อมราคาจนไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 55 รายการ ครั้งที่ 1/2561

view