สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

               

                      นายมงคล  ผลไม้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

                          ปลัด อบต.บึงแก 

                 

                         นายมงคล   ผลไม้
                        รองปลัด อบต.บึงแก

  
   นางอนงค์พร   สอนสุ่ม
    ผู้อำนวยการกองคลัง     

              

                จ่าเอกธนัชกฤศ  ต้นทัพไทย

                     หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

   
                  

   
     นายเกรียงศักดิ์  โสวรรณา
         ผู้อำนวยการกองช่าง

     
           นายวีระชัย  สมจิตต์

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังค

               

                   จ่าเอกธนัชกฤศ  ต้นทัพไทย

             หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน 

          ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


         นางกัลยาณี  ผลไม้        

      ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

view