สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

นางอัมพร  แวงสุข

ประธานสภา อบต.บึงแก

นายแสวง  จำปาเทศ

รองประธานสภาฯ

นายบัญดิษฐ์  อุดมพันธ์

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

นางเบญจมาศ  สมจิตต์ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

นายภักดี  เจริญพงษ์

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

นายอาทิตย์  ทาบทอง

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายสาคร  ใฝ่ฝัน

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

-ลาออก-

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

          

นายรัฐพงษ์  ศรแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

นางวิไล  สุวรรณกูฏ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

นางอังศนา  สมเขียน

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

นายจรูญ  ทองดี

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

นายพิสิทธิ  หมั้นจิตร

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

 - ลาออก-

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

นางมณิภา พรมวงค์

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

น.ส. พรทิพย์  กรแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

นายน้อย  งามสง่า

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

นายพิชิต หลักบ้าน

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นายปริญญา  ทองแท้

ส.อบตงหมู่ที่ ๑๐

นายเวหา  โยธาศิริ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

นายประเสริฐ  จตุเทน

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑


นางเพียงจันทร์ หลักคำ

เลขานุการสภาฯ

view